Voertuigen

GESCHIEDENIS VAN DE MEDISCHE DIENSTEN

Austin K2

1944 - eind jaren 60

Bij de bevrijding bracht de Brigade Piron en enkele Belgische Medische detachementen de Austin K2 mee uit het UK.  Deze voertuigen konden 4 gewonden op draagberrie's of 10 zittende gekwesten vervoeren.  Een aantal exemplaren bleef in dienst tot de eind jaren 60.

Bron ablhistorieforum.


Lors de la libération, la Brigade Piron et quelques détachements médicaux belges ont amené depuis le Royaume-Uni le Austin K2. Ces véhicules pouvaient transporter quatre blessés sur civière ou 10 assis. Quelques exemplaires sont restés en service jusqu'à la fin des années 60.

Source ablhistorieforum.

 

CVRT Samaritan

In 1976 werd de samaritan in gebruik genomen.  De Medische dienst nam 41 panservoertuigen in dienst en was in deze uitvoering uitgerust met een verhoogd bemanningscompartiment dat plaats bood aan maximum 4 ligende of 2 ligende en 3 zittende gekwetsten.


En 1976, le samaritan était mis en service. Le service médical a mis 41 véhicules blindés en service et était muni dans cette version d'un compartiment surélevé pour l'équipage et pouvait transporter jusqu'à 4 blessés couchés ou 2 blessés couchés et trois assis.

Dingo II Fus 7.62 MPPV

Vanaf 2007 is de dingo in gebruik genomen.  Momenteel heeft men ongeveer 220 voertuigen in gebruik waarvan er 30 in de medische versie.

In deze versie kunnen maximum 5 gewonden worden opgenomen en 3 x medisch personeel.


A partir de 2007, le dingo a été mis en service. À l'heure actuelle, environ 220 véhicules sont en circulation dont 30 dans la version médicalisée.

Dans cette version, un maximum de cinq blessés peut être pris en charge et 3 x personnel médical.

 

Dodge WC54

Periode 1944 tot jaren 50

Kwam van het US Army Medical Corps en is in die kleuren en beschrifting gebruikt door de Belgische Strijdkrachten.


Période 1944 jusque dans les années 50

Venu du US Army Medical Corps et est utilisé dans lles couleurs et le lettrage par des Forces armées belges.

 

Dodge WC64KD

Periode 1944 tot jaren 50

De wc64kd heeft dienst gedaan in de Belgische Kleuren en werd zelfs voorzien van een zwaailicht.  De opbouw van de ziekenwagens was van hout, niet als besparing op metaal maar als besparing op plaats bij overzees transport.


Le wc64kd a servi dans les couleurs belges et a même été équipé d'un gyrophare. La structure des ambulances a été faite en bois et non pour épargner le métal, mais plutôt pour épargner sur le transport maritime.

Bron/Source ablhistorieforum


Ford F4

1950Periode/Période 1950

Ford F6

Periode 1950

De Ford F6 4x4 truck (3 Ton) komt uit de overschotten van de geallieerde troepen na de bevrijding.

Zij werden geassembleerd te Antwerpen op Amerikaanse chassis.

Deze voertuigen konden bij verschillende eenheden ingezet worden wegens hun verscheidenheid aan koetswerk.

Er was een lichte artillerie tractor, een gebanaliseerde en een troepenvervoer, een kipwagen, twee soorten ambulancewagens en nog andere types van koetswerk (luchtafweer). De eersten werden in 1950 geleverd (troepenvervoer) en vanaf 1951 werden de tractors aan het 14de artilleriebataljon geleverd.


Le F6 4x4 Camion Ford (3 tonnes) provient des surplus des forces alliées après la guerre.

Ils ont été assemblés à Anvers sur châssis américain.

Ces véhicules pouvaient être utilisés par différentes unités en raison de leur variété de carrosserie.

Il y avait un tracteur léger d'artillerie, un véhicule banalisé et un transporteur de troupes, un tombereau, deux types d'ambulances et d'autres types de carrosserie (anti-aérienne). Les premiers ont été livrés en 1950 (transport de troupes) et à partir de 1951, les tracteurs ont été livrés au 14e bataillon d'artillerie.

Ford Rhein

1950 - 1960

In het kader van de herstelbetalingen gedaan door de West Duitse regering kreeg België een aantal medische voertuigen gebouwd in Duitsland, de ambulance Ford Rhein.


Dans le cadre des réparations faites par le gouvernement ouest-allemand, la Belgique a reçu un certain nombre de véhicules médicaux construits en Allemagne, l'ambulance Ford Rhein.

Bron/Source : ablhistorieforum.

Ford Transit

De Ambulance Ford Transit kan één zittende en twee liggende Patiënten vervoeren.


L'ambulance Ford Transit Peut Transporter Deux patiènts couchés et un patient assis.Bron

Vzw Medic boek Ambulances-krankenwagen-Ziekenwagen p 186

Foto ABL History Forum

Iveco Ambulance en Jeep.

Vanaf 2007 nam de landmacht de Iveco Jeep in gebruik.  In 2010 was er een prototype van een Iveco Ambulance doch het is niet duidelijk dat dit type in gebruik is genomen.


Depuis 2007, l'armée a pris la Jeep Iveco en usage. En 2010, il y avait un prototype d'ambulance Iveco, mais il n'est pas clair que ce type ait été mis en service.

John Deer-M gator 6x4

Dit alle terreinvoertuig wordt gebruikt voor steun tijdens operaties en is geschikt om zowel materiaal als patienten te vervoeren. 

Er is medisch materiaal aan boord om 72 uur hulp te kunnen verlenen.


Ce véhicule tout terrain est utilisé pour le support pendant les opérations et est adapté pour le transport de matériel ainsi que des patients.

Il y a de l'équipement médical à bord afin de fournir une assistance pour 72 heures.

Mercedes Type 180

Dit type van ziekenwagen was in gebruik gedurende de jaren 60 in de BSD.  Locatie onbekend.


Ce type d'ambulance a été utilisée dans les FBA durant les années 60 Lieu inconnu.


Mercedes Sprinter 4x4

Sinds 2010 heeft de Medische Component de Mercedes Sprinter 4X4 in gebruik genomen.


Depuis 2010, le composant médical utilise le Mercedes Sprinter 4X4.


Bron Foto :  ABL History Forum.

Minerva ambulance.

Van de Minerva jeep ambulance zijn er in totaal 254 in gebruik geweest bij de Medische Dienst.  De Minerva is een 4X4 te Mortsel gebouwd door de Société Novelle Minerva.  Tussen 1950 en 1954 bestelde het Belgische Leger 8.440 jeeps Minerva onder licentie van Landrover waarvan naast de versie ambulancejeep ten minste zes andere militaire versies bestaan.  De jeep minerva biedt plaats voor twee brancards.

In 1951 werden zij in gebruik genomen en dit tot 1985 ( dat jaar waren er nog 2492 in dienst) .

Zij zouden daarna vervangen worden door de Jeep Bombardier Iltis .


Au total, 254 ambulances Minerva en jeep ont été utilisées par le service médical. La Minerva est un 4X4 à Mortsel construit par la Société Novelle Minerva. Entre 1950 et 1954, l'armée belge a commandé 8 440 jeeps Minerva sous licence de Landrover, parmi lesquels il existe au moins six autres versions militaires en plus de la version jeep ambulance. La jeep minerva offre de la place pour deux civières.

Ils ont été mis en service en 1951 et ce jusqu'en 1985 (2492 étaient encore en service cette année-là).

Ils seraient alors remplacés par la Jeep Bombardier Iltis.


M113 A-B-AMB

Tussen 1982 en 1988 produceerde de Belgian Mechanical Fabrication de M113 A1B.  In totaal fabriceerde men 525 stuks in 9 uitvoeringen.

De M113A-B-Amb was de ambulanceuitvoering die plaats bood aan 4 liggende gewonden.  Het type was ongewapend maar uitgerust met 6 rookpotwerpers van 76mm vooraan.  In totaal werden 38 stuks van dit type geleverd.

Dit jaar wordt de M113 normaal buiten dienst gesteld.


Entre 1982 et 1988, la Belgian Mechanical Fabrication a construit le M113 A1B. Au total, ils ont assemblé 525 unités dans neuf versions différentes.

Le M113A-B Amb était le modèle d'ambulance qui pouvait accueillir quatre blessés couchés. Ce modèle n'était pas armé, mais équipé à l'avant de 6 lanceurs de pots fumigènes 76mm. Un total de 38 pièces de ce typea été livré.

Cette année, le M113 sera normalement déclassé.

Pandur Steyn Puch 6X6

De Pandur werd eind jaren 90, begin 2000 door België aangeschaft.  In totaal werden er 54 stuks aangekocht waaronder 8  Pandur Ambulances.  De bemanning bestaat uit 3 manschappen en men kan 6 gewonden transporteren.


Le Pandur a été acquis par la Belgique fin des années 90, début des années 2000. Au total, 54 pièces ont été achetées dont 8 Pandur Ambulances. L'équipage se compose de trois hommes et l'on peut transporter six blessés.

Pirana Ambulance

In totaal zijn er 12 ambulances van dit type besteld en worden zij geleverd sinds 2008.  De bemanning bestaat uit 4 man en men kan 6 gewonden aan boord nemen.

Ook is de Pirana uitgerust met een overdruksysteem dat toe laat om evacuaties te organiseren in een zone die Chemisch, Bacteriologisch of Radiologisch werd besmet.  De Ambulance is ongewapend met een lichtjes verhoogde romp.


Au total, il ya 12 ambulances de ce type commandées et livrées depuis 2008. L'équipage se compose de quatre personnes et peut prendre à bord six blessé.

Le Pirana est équipé d'un système de surpression qui permet d'organiser les évacuations dans une zone chimique, bactériologique et radiologique. L'ambulance n'est pas armée et a une structure légèrement surélevée.

 

 Unimog S 404 - Unimog u1300 - Unimog U1350 - 

eind jaren 60 tot op heden

De Ambulance Unimog (AmbUni) is een 4X4 terreinvoertuig gebouwd door Mercedes Benz dat het transport van gekwetsten verzekert van de bataljonshulp naar de voorwaartse EMIR en van daaruit naar de achterwaartse EMIR.

De Unimog kan 4 liggende en 2 zittende gewetsten of 2 liggende en 6 zittende gekwetsten of ook nog 10 zittende gekwetsten vervoeren. Er bestaat ook een Unimog ambulance versie Aero met radio-Instalatie en ringen die het

vervoer in de lucht, aan een helikopter bevestigd mogelijk maken.

De nieuwste versie van de ambulance vertoont in de eerste plaats wijzigingen qua comfort en mechaniek en niet wat betreft het aantal beschikbare plaatsen.  Er is ook een radio BAMS 5w voorzien.


fin des années 60 à nos jours

L’ambulance Unimog (AmbUni) est un véhicule tout-terrain 4X4 construit par Mercedes-Benz qui assure son transport du bataillon à l’EMIR avancé et de là à l’EMIR arrière.

L'Unimog peut transporter 4 blessés assis et 2 blessés assis, 2 blessés inclinés et 6 blessés assis ou également 10 autres blessés assis. Il existe également une version ambulance Unimog Aero avec installation radio et sonne

transport aérien, attaché à un hélicoptère.

La version la plus récente de l'ambulance montre d'abord les changements de confort et de mécanique et non le nombre de places disponibles. Une radio BAMS 5w est également fournie.Volkswagen T1

Periode 50-70

Het model 1953 is het eerste van  een lange reeks voertuigen (4 Generaties).  De kenmerkende bouw ervan was berekend

op het transport van twee draagberries. De hoogte van laadvlak voor de brancards bedraagd zich op 98 cm.


Le modèle 1953 est le premier d’une longue série de véhicules (4 générations). Sa construction caractéristique a été calculée

sur le transport de deux transporteurs. La hauteur de la surface de chargement pour les brancards est de 98 cm.

Volkswagen T2B

Periode 70-90

Het model van de tweede generatie nog steeds bevindt het laadvlak zich op 98 cm.


Le modèle de la deuxième génération est toujours la surface de chargement à 98 cm.

Volkswagen  T3

Periode 90-2000

Het derde model heeft een lager laadvlak, en bevindt zich op 81 cm, dit is gemakkelijker voor een alleenwerkende ambulancier om de draagberrie in het voertuig te krijgen zonder het voorste gedeelte te moeten oplichten.


Le troisième modèle a une surface de chargement plus basse et est situé à 81 cm. Il est ainsi plus facile pour un ambulancier à simple effet de faire entrer le transporteur dans le véhicule sans avoir à soulever la partie avant.

Volkswagen Transporter

Periode 1990 -Volkswagen LT - LT35

Periode 1998.

Eind 1997 verwierf de Medische Dienst een nieuw model, de VW LT35 die 4 liggende gewonden kon vervoeren, of 2 liggende plus 3 zittende, of 6 zittende


À la fin de 1997, le service médical a acquis un nouveau modèle, le VW LT35, pouvant transporter 4 blessures inclinées, ou 2 inclinables plus 3 assises ou 6 assises.VW Bombardier-Iltis 4x4

In 1983 koos de Belgische krijgsmacht voor de Canadese 4x4 van Bombardier, dit op basis van een Volkswagen Licentie. 

In 1985 schafte men 2673 stuks aan ter vervanging van de Minerva en Landrover.  Op zijn beurt wordt de Iltis momenteel vervangen door de LMV van Iveco.


L'armée belge choisit en 1983 le 4x4 Bombardier canadien, construit sous licence VW.

En 1985, 2673 véhicules remplacèrent les Minerva et Landrover. A son tour, l'Iltis est actuellement remplacée par le Iveco LMV.

 

Willy CJ3A Jeep

De eerste willy Jeeps verschenen in ons land na de landing van Normandië.  Het waren zeer dergelijke voertuigen die hun nut bewezen tijdens de slag van de ardennen. Nog lang na de tweede wereldoorlog hebben zij hun nut bewezen bij onze strijdkrachten tot in de jaren 80.


Les premières jeeps Willys apparurent chez nous après le débarquement en Normandie. Ce sont ces véhicules qui démontrèrent leur efficacité lors de la bataille des Ardennes. Encore longtemps après la deuxième guerre mondiale, elle montrèrent leur efficacité au sein de nos forces armées (jusque dans les années 80).Bronnen - ABL History forum - Vzw Medic -