Vereniging

VRIENDENKRING VOOR OUDGEDIENDEN VAN DE MEDISCHE DIENST

AMICALE DES ANCIENS DU SERVICE MEDICAL

Oprichtingsdatum: 12 augustus 2015


Administratieve zetel: ridderveld 5 te 2610 Wilrijk


Rekeningnummer:  IBAN  BE32 7512 0767 3202

                              BIC    AXABBE22
Création Date: 12 Août, ici à 2015


Bureau administratif: champ de chevalier 5, 2610 Wilrijk


Numéro de compte: IBAN BE32 7512 0767 3202

                               BIC    AXABBE22

Onze vriendenkring heeft tot doel:


1. De banden tussen oudgedienden van de Medische component en het Rode Kruis te handhaven en verstevigen door middel van het organiseren van activiteiten.


2. Het promoten van allerlei manifestaties waarbij de Medische component betrokken is.


3. Het organiseren van herdenkingen ten behoeven van personeel van de Medische component en het Rode Kruis dat tijdens beide wereldoorlogen en andere conflicten gesneuveld is.


4. Het organiseren van infostands op manifestatie waarbij het Medisch component in het daglicht wordt gesteld


5. Het samenbrengen van geschiedkundige feiten van de Medische component.


Notre amicale vise à :


1. Maintenir les liens entre les anciens combattants du Composante Médicale et de la Croix-Rouge et de les renforcer au travers de l'organisation d'activités.


2. Promouvoir toutes sortes d'événements où la Composante Médicale est impliquée.


3. Organiser les commémorations à l'honneur du personnel du Composante Médicale et de la Croix-Rouge tombé pendant les deux guerres mondiales et autres conflits.


4. Organiser des stands d'information lors de manifestations pour mettre le point sur la Composante Médicale.


5. Réunissant des faits historiques du Composante Médicale.


Wie is Effectief Lid ? Wie is Steunend Lid ?


Een effectief lid van de vereniging is elk natuurlijke persoon die deel heeft uitgemaakt van het Personeel van de Medische dienst ook heden gekend onder de benaming het Medisch component, Dit als dienstplichtige of beroepsmilitair alsook het Personeel van de Medische Dienst van de Rijkswacht, Federale Politie en de Medische Dienst van de Civiele bescherming, B Fast en het Rode Kruis.


Een steunend lid van de vereniging is elk natuurlijke persoon die deel heeft uitgemaakt van andere krijgsmachtsdelen binnen de landmacht, luchtmacht en Marine en die sympathie heeft met de Medische Dienst.


Qui est membre effectif ?  Qui est membre de support ?


Est membre effectif de l'association, chaque individu qui faisait partie du personnel du Service Médical, aujourd'hui également connu sous le nom de la Composante Médicale, tant comme milicien que soldat professionnel, ainsi que le personnel du service médical de la police de l'État, la police fédérale et le service médical de la Protection Civile, B rapide et la Croix-Rouge.


Un membre de support de l'association est une personne qui a fait partie des autres services au sein de l'Armée, de la Force aérienne ou de la Marine et qui sympathise avec le Service médical.

BESTUUR


Voorzitter+ Secretariaat:              Ronny Peeters     0475/875.029         ronny.peeters@vromd-adasm.be


Penningmeester                           Greta Tersago      0472/438.369        greta.tersago@gmail.com