Historiek Medische Dienst

GESCHIEDENIS VAN DE MEDISCHE DIENSTEN

1500-1831


1581


30 November 1581 Eerste humanitaire bezorgdheid.


Bij overgave van Doornik verleend Alexander Farnese (1545-1592) landvoogd van de Nederlanden (1578-1592) en Hertog van Parma en Piacenza (1578-1592), hij aan de soldaten van deze plaats, die te ernstig

gewond of te ziek zijn om vervoerd te worden dezelfde voordelen als hun gezonde wapenbroeders. In de acte van capitulatie bepaalde hij "wanneer zij genezen zullen zijn, een vrijgeleide en begeleiding gegeven zal worden, om ze daarheen te voeren waar zij buiten gevaar zijn. 

Verder leert de geschiedenis dat na Doornik, ook Maastrict, Breda, Brugge, Gent en uiteindelijk ook Antwerpen bezet werden.  In 1584 sloot Farnese de Schelde.

Bronnen...500 Jaar militaire geneeskunde in België E Evrard

Foto... Wikipedia  Beleg van Antwerpen 1584.1585

In deze eeuw wordt een eerste Militaire Veldhospitaal opgericht in Mechelen en dit door Alexander Farnese, het eerste in West Europa.  Het wordt gebruikt door het Spaanse leger der lage landen. Het was gelegen aan het St Romboutskerkhof.

Het staat in voor de verzorging van onder meer Spaanse, Italiaanse en Britse soldaten in dienst van het Haburgse rijk. 

Thans is er de Mechelse Middenschool voor wetenschap, Technologie en Multimedia gevestigd.  Het militaire hospitaal wordt bemand door de gezondheidsdienst van het Spaanse leger der Nederlanden en omvat vier verschillende categorieën ; het sanitaire, administratieve, religieuze en verplegend personeel.  Op kampniveau bestaat het personeel uit rondreizende leden van de dienst, een beheerder, kapelaans, artsen, chirurgijns, apothekers en barbiers.

Het Militair hospitaal in Mechelen wordt beheerd door een  administrateur generaal die eveneens het bevel heeft over de andere militaire veldhospitalen van het leger der Nederlanden die op zijn beurt bijgestaan word door een Mayordoma general  in het Spaans.  Hij is een soort van beheerder belast met het toezicht en het doen uitvoeren van de orders.  Deze hoge ambtenaar is steeds een Spanjaard.

De capaciteit was in normale omstandigheden vastgesteld op 700 patiënten en in geval van crisis 1000 à 1200 patiënten.

In  1707 Sluit het hospitaal zijn deuren.


1585

Ce siècle voit l'installation d'un Hôpital Militaire à Malines par Al,exandre Farnèse (1545-1592), le premier en Europe de l'Ouest. Il est utilisé par l'armée espagnole des Pays Bas. Il se situe près du cimetière St Rombouts. On y soigne, entre autres, des soldats espagnols, italiens et anglais au service du royaume des Habsbourgs. Le personnel vient de l'armée des Pays-Bas espagnols et est divisé en 4 catégories : personnel sanitaire, religieux, administratif et personnel soignant. Au niveau camp, l'appui est donné par du personnel itinérant, un gestionnaire, des aumoniers, médecins, chirurgiens, pharmaciens et barbiers.

L'Hôpital Militaire de Malines est géré par un administrateur général, qui commande également les autres hôpitaux militaires de l'armée des Pays-Bas. Il est secondé par un Majordome général. C'est un gestionnaire qui a comme fonction la supervision et l'exécution des ordres donnés. Ce haut fonctionnaire est toujours un Espagnol.

La capacité en temps normal est de 700 patients, et en cas de crise 1000 à 1200 patients.

L'hôpital fermera ses portes en 1707.1677  De akte van vrijwaring van het Franse Militaire Hospitaal van Marche au Pont (Augustus 1677)

Deze akte verleende immuniteit aan gevangen genomen zieken en gewonden tijdens operaties in open veld.


1677  Le statut juridique des médicins, chirurgiens et Blessés Militaires, L'acte de sauvgarde de l'hôpital militaire français Marche au Pont (1677 Août)

Cet acte accordé l'immunité capturé malades et les blessés lors des opérations sur le terrain ouvert.


1678

Toen Menen onder Frans bewind kwam en een belangrijke vesting werd, besloot men tot de bouw van een militair hospitaal gelegen aan de huidige Ieperstraat 14-16.  Ook gekend als krijgshospitaal van ze zusters  Annuciaten.  Dit tot 1744


1678

Lorsque Menin se trouva sous occupation française et fut une fortification importante, il fut décidé de construire un hôpital militaire situé dans l'actuelle Ieperstraat 12-14, également connu sous le nom d'hôpital de guerre des soeurs Annonciades. Ceci jusqu'en 1744.


1681

In Halle wordt na heel wat aarzelingen een instelling opgericht voor opname en huisvesting van militaire Invaliden.


1681

Après de nombreuses hésitations, il est décidé d'installer une institution pour héberger des militaires invalides


1784

Omdat alle kloosterorden zonder duidelijk sociaal doel door de Oostenrijkers gesloten wordt, sluit het klooster van de falcontinnen (falconplein).  Het werd ingericht als militair gasthuis doch op 8 januari 1793 woed er een hevige brand en is het gebouw totaal verloren.


1784

Etant donné que tous les couvents sans but social ont été fermés par les Autrichiens, le couvent des falcontinnes (falconplein) à Anvers ferme ses portes.

Il est transformé en hôpital militaire, mais le 8 janvier 1793 un incendie important rend les installations inutilisable


1793-1794

In de Antwerpse citadel blijven heel wat gewonden en zieke Oostenrijkers achter, Het enige gasthuis Sint Elisabeth kan niet instaan voor de opvang van vele Burgers en militairen.


De Fransen eisen het Hof van Lier op dat gelegen was aan de Prinsstraat te Antwerpen, het zou in gebruik blijven tot 1910 en ingedeeld worden als een Klasse 1 hospitaal.


1793-1794

Beaucoup de blessés et malades autrichiens sont abandonnés dans la citadelle d'Anvers. Le seul hôpital St Elisabeth ne peut subvenir à l'accueil des civils et militaires.


Les Français requièrent le Hof van Lier dans la Prinsenstraat à Anvers. Il restera actif jusqu'en 1910 et sera qualifié d'hôpital classe 1.


1796

Het vroegere dominicanenklooster in Mechelen wordt door de Fransen in gebruik genomen als Militair Hospitaal.


1796

L'ancien cloître dominicain à Malines est utilisé par les Français comme hôpital militaire.


23 April en 30 Juli 1810

2 decreten bepalen dat het Hof van Lier als militair hospitaal 450 patiënten dient te ontvangen.


23 Avril et 30 Juillet 1810

Deux décrets décident que le Hof van Lier doit accepter, en tant qu'hôpital militaire, 450 patients.


17 Juni 1815

Na de slag van Waterloo werden 12000 gekwetsten afgevoerd voor verzorging in Leuven waar de oude collegegebouwen van de toen afgeschafte universiteit konden worden gebruikt als hospitaal.   (bron: Lezing vdll 12 maart 2013)


17 Juin 1815

Suite à la bataille de Waterloo, 12000 blessés furent évacués vers Louvain, où les bâtiments de l'ancien collège purent être utilisés comme hôpital militaire  (source: Lecture vdll 12 maart 2013).

1830 - 1914


30 September  1830

Een commisie wordt opgericht onder toezicht van Dr Vleminckx om de gezondheidsdienst te organiseren.


30 Septembre 1830

Une commission est mise en place sous la supervision du Dr Vleminckx pour organiser le service de santé.


5 Januari 1831 en 30 April 1831

Het voorlopig bewind belast met de organisatie  van de jonge Belgische staat vaardigd het besluit over de gezondheidsdienst van het leger uit. De dienst wordt georganiseerd op het niveau van troepenkorpsen en van de hogere echelons.  Voor elke legerkorps dat ongeveer 10000 man sterk is werd een ambulance compagnie opgericht bestaande uit 30 officieren ( 11 Dokters, 16 Assistenten en 3 apothekers) en 139 manschappen. 

Er  werden zes militaire hospitalen opgericht te Brussel, Leuven, Antwerpen, Gent, Mons en Namur.

Vier 2e Klasse te Liege, Ieper, Brugge en Tournai.

In minder belangrijke garnizoenen werd een infirmerie ingericht.  Arlon, Aalst, Bouillon, Dendermonde, Mechelen, Nieuwpoort, Oostende, Roermond (NL) en Venlo (NL).

Ook veeartsen worden bij die medische sectie ingedeeld.

Bron Abl1914.be5 Janvier 1831 et le 30 Avril 1831

Le gouvernement provisoire, chargé d'organiser le jeune Etat belge, promulgue la décision concernant  le service de santé de l'armée. Le service est organisé au niveau des troupes de corps et des échelons supérieurs. Pour chaque corps, fort d'environ 10 000 homme, une compagnie d'ambulance a été créé, composée de 30 officiers (11 médecins, 16 assistants et trois pharmaciens) et 139 hommes de troupe.

Six hôpitaux militaires sont mis en place à Bruxelles, Louvain, Anvers, Gand, Mons et Namur.

Quatre de 2e classe à Liège, Ypres, Bruges et Tournai.

Dans les garnisons moins importantes, une infirmerie est installée. Arlon, Alost, Bouillon, Termonde, Malines, Nieuport, Ostende, Roermond (NL) et Venlo (NL).

Des vétérinaires sont aussi incorporés dans le service médical.

Source Abl1914.be


1835

13 kloosterzusters afkomstig vanuit het Hopital Hotel De Dieux uit Paris versterken het militaire ziekenhuis in de Prinsstraat.


1835

13 nonnes de l'Hôtel des Dieux à Paris renforcent l'hôpital militaire dans la Prinsenstraat.


1859

De gebouwen in de Prinsstraat te Antwerpen worden overgedragen aan het Ministerie van Landsverdediging., Vanaf dat moment begint men plannen te ontvouwen om te moderniseren.


Het ontbreken van een georganiseerde opvang voor gewonden wordt duidelijk tijdens de Slag van Solferino (I).  Dit trekt de aandacht van zakenman Henri Dunant die naar aanleiding van dit gebeuren het Rode Kruis opricht.


1859

Les bâtiments de la Prinsenstraat à Anvers sont remis au ministère de la Défence. A partir de ce moment, on établit des plans pour la modernisation.


L'absence d'une réception organisée des blessés est clairement constatée au cours de la bataille de Solferino (I). Cela attire l'attention de l'homme d'affaires Henri Dunant qui, lors de cet événement, a fondé la Croix-Rouge.


1870-1871  DE FRANS DUITSE OORLOG.


De Frans-Duitse oorlog woedde langs de Belgische Grens, maar zou gelukkig geen invloed hebben op ons land.  Wel kwamen naast vluchtelingen veel gewonden toe die in de forten rond Antwerpen werden ondergebracht.  Antwerpse liefdadigheidsinstellingen trachtte te helpen waar kon.  Een ambulancie werd gevormd onder de Rode Kruisvlag om op het slachtveld ondersteuning te brengen.  Vanaf 13 december 1870 was zij ter plaatse onder bevel van Generaal Faidherbe.  Zij werkte op de slagvelden van Corbie, Pont Noyelles en  Bapaume tot 13 maart 1871.  Ook ondersteunde zij het hospitaal in het seminarie van Arras in samenwerking met plaatselijk personeel.  De Belgische ambulancie van Barones van Crombrugge werkte te Trier en in Saarbrucken.  In de militaire gebouwen te Borsbeek bracht men ook gewonden onder (Turken ?) die na de nederlaag te Sedan over de grens waren geraakt.


1870-1871 La guerre franco-allemande.


La guerre franco-prussienne fait rage le long de la frontière belge, mais n'aura heureusement aucun impact sur notre pays. Cependant, de nombreux blessés ont été, ensemble avec les réfugiés, logés dans les forts autour d'Anvers. Les organismes de bienfaisance anversois ont essayé d'aider là où ils le pouvaient. Une section d'ambulanciers a été formée sous le drapeau de la Croix-Rouge pour apporter de l'aide sur le champ de bataille. A partir du 13 Décembre 1870, elle était sur place, sous le commandement du général Faidherbe. Elle a travaillé sur les champs de bataille de Corbie, Pont Noyelles et Bapaume jusqu'au 13 Mars 1871. Elle a également soutenu l'hôpital dans le séminaire d'Arras, en collaboration avec le personnel local. Les ambulanciers belges de la baronne de Crombrugge travaillent à Trèves et Sarrebruck. Ils ont également amenés dans les bâtiments militaires à Borsbeek des blessés (turcs?) qui étaient passés la frontière après la défaite de Sedan.


(Source Floris Prims, Histoire d'Anvers, chapitre 10, 1e livre page 81)


1885

Het fort 4 van Berchem (niet te verwarren met dat van de fortengordel te Mortsel) wordt gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe Militaire Ziekenhuis


1885

Le fort 4 de Berchem (à ne pas confondre avec celui à Mortsel de la ceinture de fortification ) est détruit pour faire place au nouvel Hôpital Militaire.1898-1899

De plannen worden gemaakt voor het arsenaal (1898) en het Militair hospitaal in Berchem (1899) en zijn ondertekend door Luitenant Kolonel WAFFELAERT commandant van de Genie in Antwerpen.  (bron inventaris ontroerend erfgoed.be)


1898-1899

Les plans pour l'Arsenal(1898) et l'Hôpital Militair(1899) à Berchem sont élaborés et signés par Lieutenant Colonel WAFFELAERT, commandant du Génie à Anvers

(Source inventaris ontroerend erfgoed.be)


1907

Dr Antoine Depage start met een eerste hospitaal voor verpleegkundige, Directrice wordt Edith Cavell die aan het hoofd stond van het Medisch instituut Berkendael in Ixelles.


1907

Dr Antoine Depage débute avec la première école pour infirmières. La directrice est Edith Cavell qui était à la tête de l'Institut Médical Berkendael à Ixelles.


1910-1911

Het nieuwe Militaire Hospitaal, gelegen aan de Marialei-Boomgaardenstraat is voltooid, in 1911 komen de eerste patiënten aan.  Ook de Militaire Hoofdapotheek is er gevestigd.


1910-1911

Le nouvel Hôpital Militaire, situé  Marialei-Boomgaardenstraat est terminé. Les premiers patients arrivent en 1911. La Pharmacie Centrale est également installée.
1914 - 1918


4 Augustus 1914

Bij de mobilisatie van de gezondheidsdienst begint men in allerijl ambulance-eenheden op te richten en wordt er materiaal aangekocht.  Men had een tekort aan militaire artsen.  Inspecteur Generaal van de gezondheidsdienst Leopold P.A Melis doet een beroep op geneesheren in de Burgerhospitalen.

Bron Operationele militaire geneeskunde, Quo vadis  Dr Laire Geert.


4 Août 1914

Dans la mobilisation du service de santé on commence en toute hâte à former des unités d'ambulance et à acheter du matériel. On avait une pénurie de médecins militaires. L'Inspecteur général du service de santé Léopold P.A. Melis fait appel aux médecins dans les hôpitaux civils.


Source Dr Geert Laire, La médecine militaire opérationnelle, Quo Vadis.


November 1914 

Dr Depage van het Rode Kruis sticht in De Panne het Hospitaal L'Ocean.  Het hospitaal blijft in dienst tot 15 oktober 1919 en er zullen in totaal 19375 slachtoffers verzorgd worden.


Novembre 1914

Dr Depage,de la Croix-Rouge, a fondé l'hôpital l'Océan à De Panne. L'hôpital restera en service jusqu'au 15 Octobre 1919 et attribuera les soins à un total de 19375 victimes.


26 April 1915

De chirurgische afdeling van het militaire Hospitaal Cabour in Adinkerke wordt opgericht door Militair geneesheer Dr Melis.

Deze chirurgische afdeling blijft in dienst tot 12 maart 1917 en zal 2654 gekwetsten verzorgen.


26 Avril 1915

Le département de chirurgie de l'hôpital militaire de Cabour à Adinkerke est fondé par le médecin militaire Dr. Melis.

Cette section chirurgicale restera en service jusqu'au 12 Mars 1917 et fournira les soins à 2654 blessés.


1916

Men start met het inrichten van vooruitgeschoven heelkundige hulpposten die zich op twee a drie kilometer of soms nog minder afstand van het slachtveld bevinden.


1916

On commence avec la conception de postes de secours chirurgicaux, situés à deux ou trois kilomètres, ou même parfois moins, du champ de bataille.


12 Maart 1917

De Medische afdeling van het militaire Hospitaal Cabour in Adinkerke wordt in gebruik genomen.  Deze afdeling zal actief blijven tot 17 februari 1920 en 8246 gekwetsten behandelen.


12 mars 1917

Le département médical de l'hôpital militaire Cabour à Adinkerke est mis en service. Ce service restera actif jusqu'au 17 Février 1920 et  soignera 8246 blessés1918 - 1940


1919

Dr Moenaert brengt nieuwe disiplines in het Militair Hospitaal van Antwerpen.


1919

Dr Moenaert introduit des nouvelles disciplines à l'hôpital militaire d'Anvers.


6 Februari 1928

Het Nationale Bestuur van Het Belgische Rode Kruis stuurt naar alle afdelingen een onderrichting betreffende de mobilisatie van het Rode Kruis in oorlogstijd.  De overname van militaire hospitalen en de organisatie komen hier aan bod.

Dit document kan worden beschouwd als het begin van de voorbereidingen van het Rode kruis in verband met de tweede wereldoorlog. 


Met de conventie van 1 December 1931 werd de rol van het Rode Kruis bepaald. De inrichting, werking van hulphospitalen werd gepreciseerd, de overname van militaire hospitalen gereglementeerd.

(Bron ambulanske 118, Rode Kruis Muizen, Dec 2007-Feb 2008)


6 Février 1928

L'Administration Nationale de la Croix Rouge de Belgique envoie à toutes ses sections des instructions concernant la mobilisation de la CR en temps de guerre.

La prise en charge des hôpitaux militaires et l'organisation sont discutés ici.

Ce document peut être considéré comme le début de la préparation de la Croix-Rouge dans le cadre de la deuxième guerre mondiale.


Avec la convention du 1er Décembre 1931, le rôle de la Croix-Rouge a été déterminé. L'installation et le fonctionnement des hôpitaux auxiliaires,  la reprise des hôpitaux militaires ont étéréglementés.


15 Januari 1932

De conventie van samenwerking tussen het Belgische Rode Kruis en de Gezondheidsdienst van de strijdkrachten wordt getekend.

Koninklijk besluit van 15 januari 1932 tot goedkeuring van de overeenkomst waarbij de samenwerking, in oorlogstijd, van het Rode Kruis van België met de gezondheidsdienst van 't leger geregeld wordt en welke op datum van 1 december 1931 tussen de vereniging en het Departement van Landsverdediging werd gesloten


15 janvier 1932

La convention de coopération entre le service de santé des forces armées et la Croix-Rouge de Belgique est signée.

L'Arrêté Royal du 15 Janvier 1932 approuve l'accord signé le 1er Décembre 1931 entre l'association et le département de la Défence Nationale, établissant le contrôle de la coopération en temps de guerre, entre la Croix-Rouge de Belgique avec le Service de Santé de l'armée September 1939

HM 33 - Hopital Militair 33 Abdij van Zevenkerken  Grondgebied Sint Andries.


In september 1939 werd door de hogere legerleiding besloten een gedeelte van de abdij van Zevenkerken op te eisen om er een militair hulphospitaal in te richten. Nu ligt deze abij op
grondgebied Loppem, toen was dat nog grondgebied Sint-Andries. Van dat ogenblik af werden in de abdij 500 bedden ter beschikking gehouden van het “H.M. 33” of Hôpital
Militaire 33, dat was de officiële benaming van dit hulphospitaal. Er was een flink uitgeruste apotheek die ondergebracht werd in de recreatiezaal van de abijschool, een overvloedige
voorraad beddengoed en een gans arsenaal medische en chirurgische apparaten en instrumenten. Er werden ook reservenvoorraden aangelegd te Sint Kruis in het latere
opleidingscentrum van de marine. Het beschikte over een ultra-moderne radiografische inrichting die mobiel was en kon gebruik maken van een autonome elektrogene groep.

In de tuinen van de abdij werd ook een mobiel ontsmettingsstation opgesteld.
(Bron Veroye Bofors in het Park  p44)
Augustus 1939

De Medische Dienst (gezondheidsdienst) wordt bij de start van de mobilisatie op 3 grote peilers uitgebouwd.  Alle bataljons, regiment en divisies ontvangen de nodige medische steun, met behulp van de hulpposten.  Het regiment beschikt over een grotere regimentshulppost die op een tweetal kilometer van de linies wordt ontplooit.  De divisie richt een triagestation in op 4 tot 8 km en beschikt over een wagenpark met een reeks ambulances, vrachtwagens en autobussen.   Men heeft een heelkundige antenne en geneeskundige antennes die een 100 tal bedden kunnen voorzien.

Op niveau leger wordt de groepering der eenheden van de gezondheidsdienst van het leger opgezet (GUSSA) met zijn drie geneeskundige korpsen, aangevuld met een eigen transportskorps.

Elk geneeskundig korps moet in staat zijn om drie grote Medische chirurgische centra uit te baten dicht bij de steden met een capaciteit van 6000 bedden.

De geneeskundige evacuatieorganismen staan in voor de doorstroom van zieken en gewonden uit de eenheden van het GUSSA naar de evacuatiehospitalen.  De troepen en etablissimenten der binnenlandse gezondheidsdienst (TESSI) die instaan voor de verzorging en hospitalisatie heeft een zeventig tal reserve en enkele aanvullingshospitalen ter beschikking. 

Bij de mobilisatie telt het TESSI op papier zo een 13500 militairen waarvan 3500 bij het opleidingscentrum van de gezondheidsdienst


Août 1939

Le service médical (service de santé) est développé au début de la mobilisation sur trois grands piliers. Tous les bataillons, régiments et divisions reçoivent le soutien médical nécessaire en utilisant les postes de secours. Le régiment a un poste de secours plus important, déployé à deux kilomètres du front. La division a une station de triage déployée de 4 à 8 km du front et dispose d'un parc d'ambulances, de camions et d'autobus. Elle dispose d'une antenne chirurgicale et une  antenne médicale qui peuvent fournir un  nombre de 100 lits.


Au niveau armée, les unités du service de santé seront mis en place par la Direction de l'armée (Degussa) avec ses trois corps médicaux, complétée par son propre corps de transport.


Chaque corps médical doit être en mesure d'exploiter trois grands centres médicaux et chirurgicaux à proximité des villes, avec une capacité de 6.000 lits.


Les organismes d'évacuation médicale sont responsables de l'évacuation des malades et des blessés depuis les unités de la Degussa vers les hôpitaux d'évacuation. Les troupes et établissements du service de santé national (TESSI), qui sont responsables des soins et de l'hospitalisation, ont une réserve de septante hôpitaux et quelques hôpitaux de complément.


Au cours de la mobilisation, TESSI compte sur papier 13500 militaires dont 3500 au centre de formation du service de la santé.


Source 18daagseveldtocht.wikispaces.com


1940 - 1945


10 Mei 1940 TOT 28 MEI 1940

18 daagse veldtocht Militaire gezondheidsdienst.


10 Mai 1940 au 28 Mai 1940

La bataille des 18 jours du Service Médical


29 Juli 1944


DE GEZONDHEIDSDIENST BINNEN DE BRIGADE PIRON

Bron Tijdschrift Medic 1997 P122-P135


Na de evacuatie uit Duinkerke tussen 27 mei en 4 juni 1940 richtte men in Groot Brittannië een Belgische brigade op die in 1944 een sterkte had van 5000 manschappen.

Elk der eenheden in de brigade beschikte over een dokter en brancardiers verplegers.

Ook bestonden er 2 specifieke medische eenheden.

De "Belgian Field Ambulance en de Belgian Field Surgical Unit. Er was ook een aanzet tot de vorming van een 3e kleine eenheid, de Belgian Field Transfusion Unit (FSU).

De Belgian Field Ambulance werd bevolen door geneesheer Luitenant Petre.

De tweede unit de Belgian Field Surgical Unit was een mobiele chirurgische eenheid in versterking opgericht door geneesheer kapitein Alfred Dumont.

Op 29 Juli 1944 werd het bevel gegeven om te vertrekken ingelijfd in de 21 ste Armygroup.

In Normandië was het overgrote deel van de patiënten Canadezen en Polen.29 Juillet 1944


LE SERVICE DE LA SANTÉ dans la brigade PIRON

Source Magazine Médic 1997 P122-P135


Après l'évacuation de Dunkerque, entre le 27 mai et le 4 Juin 1940, une brigade belge est crée en Grande-Bretagne avec une force de 5.000 hommes en 1944.

Chacune des unités de la brigade avait un médecin et des brancardiers-infirmièrs.

En outre, il y avait deux unités médicales spécifiques, la "Belgian Field Ambulance" et la "Belgian Field Surgical Unit". Il y eut aussi une étape vers la formation d'une troisième petite unité, la Belgian Field Transfusion Unit (FSU).

la "Belgian Field Ambulance" était commandée par le médecin lieutenant Petre.

La deuxième unité de la "Belgian Field Surgical Unit", était une unité chirurgicale mobile en renfort formée par le capitaine Alfred Dumont.

Le 29 Juillet 1944, l'ordre de départ fut donné, enrôlé dans le 21th Armygroup.

En Normandie, la grande majorité des patients étaient Canadiens et Polonais.


1945 - 1978


1974:

De Medische Dienst werd opgericht als 5e macht in het Belgische Leger en bestond uit het 1ste Medische Corps in Duitsland en het 2e Medische Corps in Belgie.


1974:

Le service médical est créé  comme 5ème force dans l'armée belge et se composait du 1er Corps Médical en Allemagne et du 2e Corps Médical en Belgique.

1978 - 1993

Medische Dienst - Service Médical

1993 - ..........

Medisch Component - Composante Médicale


2000

De benaming Medische dienst is omgevormd tot het Medische Component.


2000

Le terme Composante Médicale remplace Service Médical

Bronnen

500 jaar militaire geneeskunde in België, Asklepios onder de wapens, 1997 E.Evrard-J Mathieu-RJ Francois-R Moorthamers  wetenschappelijke vereniging van de Militaire Medische Dienst.

500 Ans de médicine en Belgique, Esculape aux armées, 1997 E Evrard, J Mathieu, RJ François, R Moorthamers, Sociéte scientifique, du Service Medical Militaire.

Le service medical des forces armees Belges, Les unités et leur insignes.  Jacques Champagne.  Arlon Novembre 2003